Cho Ah fanart

Trung nguyen choa aoa copy
ChoAh A.O.A
Trung nguyen face
face close up

can't resist to do a fanart ^^